Dec
20
2012
ГРАДОНАЧЕЛНИК НИША У ПОСЕТИ УНИВЕРЗИТЕТУ ПДФ Штампа Ел. пошта


Градоначелник Ниша проф. др Зоран Перишић посетио је, са градским већником Милошем Банђуром, Универзитет у Нишу, где је са ректором Универзитета проф. др Драганом Антићем разговарао о питањима од заједничког интереса за Град и Универзитет.
Претпостављајући чињеницу да Универзитет представља интелектуалну основу не само за привредни, већ и за свеукупни развој како Града Ниша, тако и ширег региона, да захваљујући томе што је Ниш универзитетски центар шире географско подручје гравитира према Нишу а, са друге стране, високообразовани и стручни кадрови профилисани у одговарајућој области остају у Нишу или из Ниша одлазе у свет где остварују завидне резултате како у науци тако и у многобројним пословним делатностима, градоначелник и ректор су са становишта да Град и Универзитет треба да наставе и прошире своју сарадњу у свим оним областима које могу допринети развоју Града и његове академске заједнице, размотрили нека од актуелних питања.
Gradonacelnik_i_rektor


Програмом развоја Града Ниша за 2013. годину предвиђена је израда пројекта и обезбеђење простора за Универзитетски кампус и Универзитетски спортски центар. Универзитет у Нишу подржава ову идеју. Ректор Универзитета проф. др Драган Антић сматра да је изградња кампуса неопходност у савременим условима живота и остваривања делатности високог образовања у складу са европским и светским стандардима. Реалност је да већина од 13 факултета који раде у саставу Универзитета у Нишу има неодговарајуће просторне услове који онемогућавају стварање организационих и свих других услова предвиђених стандардима за акредитацију високошколских установа, али и за остваривање облика наставе који су предвиђени као обавезни видови наставе одговарајућим студијским програмима. Факултети послују у ненаменски грађеним зградама у којима није могуће обезбедити довољно лабораторијског и другог простора за квалитетно извођење наставе. Изградња кампуса омогућила би постепено пресељење факултета, једног за другим, у простор који би био пројектован и грађен сагласно нормативима и стандардима процеса образовања, сагласно потребама сваког научног поља у оквиру кога факултети обављају своју делатност високог образовања. Са друге стране, на једном месту би био обезбеђен смештај студената, као и простор за бројне ваннаставне и спортске активности које су неопходан део живота и рада студентске популације. Град Ниш има одличан геостратешки положај који привлачи стране студенте. Тим студентима треба обезбедити одговарајући смештај и услове за остваривање свих животних потреба (исхрана, спортске активности, културно-забавне активности и др.). Универзитетски кампуси какви постоје у окружењу пружају управо све оне услове који су неопходни за живот и рад студената. Са друге стране, треба обезбедити акредитоване студијске програме на енглеском језику. На овај начин би се обезбедила мобилност студената и компатибилност њихове дипломе са дипломама европских и светских универзитета.
Gradonacelnik_i_rektor1
У реализацији изградње кампуса кључну улогу треба да има држава, која је оснивач Универзитета и титулар својине објеката које користе Универзитет и факултети у његовом саставу. Град Ниш и Универзитет треба да, преко својих органа, заједнички покрену иницијативу према држави и учине све потребне кораке на обезбеђењу одговарајућег простора за изградњу кампуса, израду потребне пројектне документације и обезбеђење услова који су у надлежности Града и Универзитета.
Градоначелник и ректор су сагласни да би се изградњом кампуса привукао значајан број не само домаћих, већ и страних студената којима би атрактивни студијски програми и оптимални услови живота и студирања у Нишу били добар мотив да одаберу управо Град Ниш за место студирања. Са друге стране, истовремено би се створили услови за реализацију бројних научноистраживачких пројеката међународног карактера који се финансирају из европских фондова, што би омогућило ангажовање просторних, организационих, техничких и кадровских ресурса али и обезбеђење средстава у буџету Града која се издвајају из накнада за рад истраживача ангажованих на пројектима.
На свим факултетима Универзитета у Нишу одвија се интензиван и плодан научноистраживачки рад чији резултати могу да се користе за развој локалне заједнице, како у привредним, тако и у ванпривредним делатностима. Ректор Универзитета је посебно нагласио потребу за ближом сарадњом Града и Универзитета у обостраном интересу. Универзитет ће, са своје стране, детаљно упознати градоначелника са свим оним пословима и пројектима које је у могућности да понуди Граду. Пројектна сарадња у области регулисања међусобних односа Града, Универзитета и јавних комуналних предузећа може омогућити лакше функционисање свих ових субјеката. У овој области Град и Универзитет су посебно заинтересовани за трајно решење проблема плаћања накнаде јавним комуналним предузећима, а посебно грејања градске куће и зграде Универзитета, које се у време када се већи пословни објекти опредељују за соларну енергију и остале савремене облике коришћења обновљивих извора енергије, загревају сопственим системом грејања на дрва, угаљ и нафту. Овај начин грејања, поред тога што је економски неодржив, нееколошки је и противан свим прописима и стандардима заштите животне и радне средине. Решавању овог питања Град и Универзитет ће приступити организовано и настојаће да изнађу ефикасно и одрживо решење.
Зграда Универзитета у Нишу је једно од културних и историјских обележја Града. Од времена када је била седиште Моравске бановине, до садашњег времена, када је седиште Универзитета у Нишу, поред нишке тврђаве, ова зграда је објекат препознавања Града Ниша. Као таква, она је под заштитом Завода за заштиту споменика културе. Међутим, њено одржавање, поред тога што не сме да наруши и измени њен изглед, захтева значајна материјална средства којима Универзитет не располаже. Универзитет годинама настоји да обезбеди средства за реконструкцију зграде. Уз помоћ Републике Србије реконструисан је кров и фасадна столарија. У години када Град Ниш обележава 1700 година од потписивања Миланског едикта и када ће бити центар свих дешавања везаних за овај јубилеј, потребно је да се обнови и фасада ове зграде, као део лица Града који треба показати свету. У том смислу ректор и градоначелник су се сагласили да Универзитет и Град заједнички уложе напоре како би се омогућила реконструкција фасаде до почетка свечаности обележавања јубилеја.
У контексту обележавања јубилеја - 1700 година од потписивања Миланског едикта Универзитет у Нишу планира низ активности. Програм обележавања усвојен је на седници Сената Универзитета у Нишу. Ректор Универзитета је упознао градоначелника са свим активностима које се планирају на Универзитету у Нишу (научни скупови, предавања, изложбе, објављивање научних и стручних радова и др.) и предао му усвојен Програм активности. На овај начин Универзитет ће се активно укључити у обележавање јубилеја и дати максималан допринос као академска установа.
Ректор Универзитета и градоначелник су се осврнули и на питање оснивања нових факултета у саставу Универзитета у Нишу. Потреба за оснивањем Пољопривредног факултета, као јединог факултета у овој научној области јужно од Београда је евидентна и представља стратешко питање, јер би се школовањем кадрова у области пољопривреде обезбедио опстанак пољопривредне производње у овом делу земље. Чињеница је да се у савременим условима економски исплативо бављење пољопривредом може одвијати једино уз потребно знање и примену савремених агротехничких мера. Универзитет у Нишу, као и Град Ниш предузимају потребне активности на оснивању Пољопривредног факултета. Услови за оснивање факултета прописани су Законом о високом образовању и они подразумевају испуњавање прописаних стандарда у погледу просторних, а посебно кадровских потенцијала, а као државни факултет у саставу државног универзитета, овај факултет, као и Теолошки факултет и факултети у другим областима, могу бити основани од стране државе. Универзитет и град ће заједнички покренути иницијативу за оснивање нових факултета у саставу Универзитета у Нишу. Изградњом кампуса Универзитета створили би се и просторни услови.
Када су у питању просторни услови, ректор Универзитета је истакао проблем недостатка простора Факултета уметности. Имајући у виду податак да овај факултет изводи наставу на четири различите локације у Граду, значај овог Факултета за Град Ниш, као и досадашња залагања Универзитета и Града на обезбеђивању услова за рад овог факултета, ректор и градоначелник су закључили да је потребно одмах покренути заједничку иницијативу на изналажењу рационалног, трајног и економичног решења које ће овој високошколској установи обезбедити услове за несметан рад.
Ректор Универзитета је упознао градоначелника са активностима Фондације за решавање стамбених потреба младих научних радника и уметника Универзитета у Нишу.
Ниш јесте велики Град захваљујући пре свега чињеници да је универзитетски центар. Потреба блиске сарадње и заједничког ангажовања у свим областима остваривања делатности Града и Универзитета се намеће као неминовност, а представља добру основу за привредни и друштвени развој. Оваква сарадња треба да резултира значајним пројектима који ће допринети не само развоју науке и привреде, већ и побољшању услова живота и рада у Граду Нишу и стварању нових могућности за напредак наше локалне заједнице базиран на знању, предузимљивости и рационалном коришћењу свих расположивих потенцијала.